รู้แค่เรื่องงานก็พอ

posted on 12 Nov 2016 23:46 by thanakrito

สังคมไทยมีแตกต่างจากสังคมต่างชาติคือการพยายามเอาอกเอาใจผู้บีงคับบัญชาหรือเจ้านายจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ ทั้งนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะในระบบราชการเท่านั้น แม้แต่ในระบบของเอกชนก็มีให้เห็นเช่นกัน  เป็นประเด็นที่มีความเปราะบาง ถือปฏิบัติกันมานาน มีหลายประเด็นที่สะท้อนออกมาให้เราได้เห็นถึงลักษณะนิสัยของผู้บังคับบัญชา และของผู้ใต้บังคับบัญชาตามวิถีของไทยนี้

Comment

Comment:

Tweet